Tarih Soru – Cevap Ders Notları

 

1-*Tarihte bilinen ilk Türk devleti hangisidir?
— Asya Hun devleti

2*Asya hun Devletinin ilk hükümdarı kimdir?
— Teoman

3*Asya Hun devleti en parlak dönemini hangi hükümdar döneminde yaşamıştır?
— Mete

4*Asya hunlarının önünden batıya kaçan kavimlerin oluşturduğu harekete ne ad verilir?
— kavimler göçü

5***Tarihte Türk ismini kullanan ilk Türk devlet hangisidir?
— Göktürk

6*** Tarihte bilinen ilk Türkçe yazılı belge nedir?
—Orhun kitabeleri

7***Orhun Abideleri hangi Türk devleti zamanında dikilmiştir?
—II. Göktürk (Kutluk)

8***Türklerin kullandığı ilk alfabe nedir?
—Göktürk Alfabesi

9***İlk Türk devletlerinin inandığı din nedir?
—Gök tanrı dini

10***Tam anlamıyla yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti hangisidir?
—Uygurlar

11*Çin Seddi hangi ülkenin saldırılarını önlemek için yapılmıştır?
—Asya Hun Devleti

12***Avrupa’da kurulan ilk Türk devleti hangisidir?
—Avrupa Hun Devleti

13**İstanbul’u kuşatan ilk Türk devleti hangisidir?
—Avarlar

14**İlk Türk devletlerinde devlet işlerinde yardımcı olarak bulunan meclisin adı nedir?
—kurultay

15*İlk Türklerde Zafer ve bayramlarda düzenlenen büyük şenliklere ne ad verilirdi?
—Toy

16***İlk Türk devletlerinde ölüler için yapılan törenlere ne ad verilirdi?
-Yuğ

TÜRK DESTANLARI
*Asya Hunları-Oğuz Kağan Destanı
*Göktürkler- Estergon Destanı
*Uygurlar-Türeyiş ve Göç Destanı
*Kırgızlar-Manas Destanı

17****Orhun Kitabeleri Kül Tigin- Bilge Kağan ve Vezir Tonyukuk adına dikilmiştir. Kitabelerin Yazarı Yolluğ Tigin’dir

18**Dünyada ilk kez orduda onluk sistemi kullanan kimdir?
—Asya Hun hükümdarı Mete Han

19*İlk Türk Devletlerinde Türklerin yaşam şekillerine bağlı olarak savaş anında herkesin savaşa gitmesi nedeniyle Türklere verilen ad nedir?
—Ordu Millet

20***Türklerin geleneksel savaş taktiğinin adı nedir?
—Hilal (Bozkurt, turan, Sahte ricat) Taktiği

21*Türkleri Ana yurdu olan Orta Asya’dan göçe zorlayan devlet hangisidir?
—Çin

TÜRK İSLAM TARİHİ

22***Türkler İslamiyeti hangi olayla kabul etmiştir?(Türk İslam Tarihini başlatan olay nedir?)
—Talas Savaşı

23***Tarihte kurulan ilk Türk İslam devleti hangisidir?
—Karahanlılar

TÜRK İSLAM TARİHİNE AİT İLK EDEBİ ESERLER

*Kutadgu Bilig- Yusuf Has Hacip
*Divan-ı Hikmet- Ahmet Yesevi
*Divan-ı Lügat-üt Türk- Kaşgarlı Mahmut (İlk Türkçe sözlük)(Türkçenin üstünlüğünü ortaya koymak için yazılmıştır)
*Atebet-ül Hakayık- Edip Ahmet Yükneki.

24** Sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdarı kimdir?
—Gazne hükümdarı Sultan Mahmut

25*** Anadolu’ya sefer düzenleyen ilk tür devleti hangisidir?
—Hunlar

26-***Anadolu’yu Yurt edinmek amacıyla Anadolu’ya yapılan ilk düzenli akınlar hangi devlet ve hükümdar döneminde gerçekleşmiştir?
—Büyük Selçuklu Devleti- Çağrı Bey

27-**Selçuklularla Bizans arasında gerçekleşen ilk savaş hangisidir?
—Pasinler

28-**Anadolu’nun kapılarını Türklere açan savaş hangisidir?
—Malazgirt Meydan Muharebesi

29-**Büyük Selçuklularda toprağa bağlı askerlik sisteminin adı ve bu sistemin kurucusunun adı nedir?
—İkta sistemi-Vezir Nizamülmülk

30-**Vezir Nizamülmülk ün devlet yönetimi konusunda bilgi veren eserinin adı nedir?
—Siyasetname

31-*Büyük Selçuklu Devletini yıkılış sürecine sokan savaş nedir?
—Katvan Savaşı

32-***Selçuklularda hükümdar çocuklarına ne ad verilirdi?
—Melik (Osmanlıdaki adı: Şehzade)

33-***Selçuklularda hükümdar çocuklarına devlet yönetimi konusunda bilgi vermek amacıyla görevlendirilmiş tecrübeli devlet adamlarına ne ad verilirdi?
—Atabey (Osmanlıdaki adı: Lala)

34-**Selçuklu ve Osmanlılarda sancakların güvenliğinden sorumlu ordu komutanlarına ne ad verilir?
—Subaşı

35-**İlk tük denizcisinin adı ve kurduğu beyliğin adı nedir?
—Çaka Bey- Çaka beyliği

36-*Anadolu Selçuklu Devletinin Kurucusu kimdir?
—Süleyman Şah

37-**Anadolu’nun Türk yurdu haline gelmesi yani Türklerin Anadolu’ya kesin olarak yerleşmesi hangi olayla gerçekleşmiştir?
—Miryekefalon Savaşı-And. Selçuklu devleti dönemi
-Tarihçiler bu savaşın arkasından Anadolu’dan Türkiye olarak bahsetmeye başladılar

38-*Anadolu Selçuklu Devleti en parlak dönemini hangi hükümdar döneminde yaşamıştır.
—I.Alaaddin Keykubat

39-*Anadolu Selçuklu Devletini yıkılış sürecine sokan savaş hangisidir?
—Kösedağ savaşı

40-***Türkçeyi Resmi dil ilan eden ilk Türk devleti ve hükümdarı hangisidir?
—Karamanoğulları—Karaman oğlu Mehmet Bey

41-*Osmanlı devletine ilk katılan beylik hangisidir?
—Karesioğulları

42-*Osmanlı Devletine son katılan beylik hangisidir?
—Dulkadiroğulları

43-***Belirli meslek gruplarından olan esnafların bir araya gelerek oluşturdukları teşkilatın adı nedir?
—Lonca teşkilatı

44-***Lonca teşkilatlarının bir çatı altında toplanmasıyla oluşmuş esnaf ve zanaatkâr teşkilatının adı nedir?
—Ahilik teşkilatı

45-***Taç Mahal hangi ülke hükümdarı tarafından yaptırılmıştır?
—Babür Hükümdarı Babür Şah

46-***Kimin Adına yaptırılmıştır?
—Karısı Mümtaz Mahal Adına

47***Hangi ülkede bulunmaktadır?
—Hindistan (Agra şehri)

48-**Türk dilinin Farsçadan üstün olduğunu göstermek amacıyla Ali Şir Nevai tarafından yazılan “İki Dilin Karşılaştırılması” anlamına gelen eserin adı nedir?
— Muhakemetü’l Lügateyn

OSMANLI TARİHİ-KURULUŞ DÖNEMİ
49-**Osmanlı ile Bizans arasında yapılan ilk savaş hangisidir?
—Koyun Hisar Savaşı

50-*Osmanlı Devletinin İlk başkenti neresidir?
—Bursa-Orhan Bey

51-*Ahilik Teşkilatının kurucusu kimdir?
—Ahi Evran

52-**İlk Osmanlı parası hangi hükümdar döneminde basılmıştır?
—Osman Bey

53-**Osmanlı Devleti ilk donanmaya hangi hükümdar döneminde sahip olmuştur? Hangi beyliğin Osmanlıya katılması ile?
—Orhan Bey-Karesi oğullarının

54-**Osmanlı Devletinin Rumeli’de kazandığı ilk toprak parçası neresidir?
—Çimpe Kalesi-Orhan Bey

55-*Osmanlıda Yaya ve müsellemleden oluşan il düzenli Osmanlı ordusu hangi hükümdar döneminde kurulmuştur?
— Orhan Bey

56-*İlk Osmanlı Medresesi Hangi hükümdar döneminde nerede kurulmuştur?
— Orhan Bey- İznik.

57-** Osmanlı da ilk divan teşkilatının kurulması ve vezirlik teşkilatının kurulması hangi hükümdar dönemindedir?
—Orhan Bey dönemi(ilk vezir Alaaddin paşa)

58-***Osmanlı devleti ile Haçlılar arasındaki ilk savaş hangisidir?
—Sırpsındığı Savaşı

59-*Osmanlı Devletinin ikinci Başkenti neresidir?
—Edirne
====Sırasıyla Osmanlı Başkentleri: Bursa (Orhan Bey)-Edirne( I. Murat)- İstanbul (F.Sultan Mehmet)

60-***Yeniçeri Ocağı Hangi hükümdar döneminde kurulmuştur?
—I. Murat

61-**Osmanlıda toprağa bağlı askerlerden oluşan sisteme ne ad verilir? Hangi hükümdar döneminde kurulmuştur?
—Tımar Sistemi-I.Murat

62-**Osmanlı döneminde İstanbul’u ilk kuşatan Hükümdar kimdir?
—I.(Yıldırım) Bayezid (Dört kez kuşatmıştır)

63-*Niğbolu savaşı ile Haçlılara büyük bir darbe vuran ve bu zaferi ile “Sultan-ı İklimi Rum” (Anadolu Sultanı) ünvanını alan Osmanlı Sultanı kimdir?
—Yıldırım Bayezid

64-*** İki hükümdar arasında hükümdarsız geçen dönem anlamına gelen Ankara Savaşı ile başlayan Çelebi Mehmedin tahta geçmesi ile son bulan 11 yıllık döneme ne ad verilir?
—Fetret Dönemi

65-*Osmanlı Devletini Fetret dönemine sokan Ankara Savaşı Yıldırım ile hangi devlet arasında gerçekleşmiştir?
—Timur İmparatorluğu

66-**Fetret dönemindeki taht kavgalarına karışmayan tek şehzade hangisidir?
—Şehzade Mustafa

67-***Osmanlı Devletini içinde bulunduğu zor durumdan kurtararak Osmanlı Devletinin ikinci kurucusu sayılan Osmanlı hükümdarı kimdir?
— I. Mehmet

68-**Osmanlı Devletinin batılı devletlerle yaptığı ilk antlaşma hangisidir?
—Edirne Segedin Antlaşması

69-**Kuruluş döneminde hangi savaşın ardından Türkler Avrupa karşısında savunmadan taarruza; Avrupalılar ise savunmaya geçmiştir?
—II. Kosova savaşı

70-** Savaş meydanında Şehit olan il Osmanlı Hükümdarı kimdir?
— I. Murat (I.Kosova Savaşı)

71-**İstanbulun Fethi için I. (Yıldırım) Bayezid döneminde yapılan hisarın adı nedir?
—Anadolu Hisarı(Güzelce Hisarı)

OSMANLI DEVLETİNİN YÜKSELME DÖNEMİ
72-***İstanbul’un Fethi için F.Sultan Mehmet Fatih Sultan Mehmet Döneminde yaptırılan hisarın adı nedir?
—Rumeli Hisarı (Güzelce Hisarı)

73-***Karadenizin Türk gölü haline gelmesi hangi hükümdar dönemindeki hangi olayla Gerçekleşmiştir?
—F.Sultan Mehmet – Kırımın Fethi

74-*F.Sultan Mehmet’in son seferi hangisidir?
—Otronto( İtalya) Seferi

75-*Fatih döneminde çıkarılan kardeş katline izin veren kanunun adı nedir)
-Kanun Name-i Ali Osman

76-*Osmanlı Döneminin İlk altın parası hangi hükümdar döneminde yazılmıştır?
—F.Sultan Mehmet

77-**Halifelik Makamı Osmanlı ya hangi hükümdar döneminde nereni fethi ile geçmiştir?
—Yavuz Sultan Selim- Mısırın Fethi (Ridaniye Savaşı)

78-***İlk Osmanlı Halifesi kimdir?
—Yavuz Sultan Selim

79-***Yükselme Döneminde Batıya sefer yapmayan tek Osmanlı hükümdarı kimdir?
— Yavuz Sultan Selim

80-**Kanuni sultan Süleyman Döneminde yapılmıştır en kısa süreli meydan savaşıdır 2 saatte son bulmuştur bu savaş hangisidir?
—Mohaç Meydan Savaşı

81-***Osmanlı tahtında en uzun süre kalan Osmanlı Hükümdarı kimdir?
—Kanuni Sultan Süleyman(46 yıl)

82-**Akdenizin Türk gölü haline gelmesi hangi savaşla gerçekleşmiştir?
—Preveze Deniz Savaşı

83-*Kanuni Sultan Süleyman’ın son seferi hangisidir?
—Zigetvar Seferi

OSMANLI DEVLETİNİN DURAKLAMA DÖNEMİ
84-***Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırlarına hangi anlaşma ile ulaşmıştır?
—Ferhat Paşa Anlaşması

85-***Osmanlı Döneminde günümüzdeki Türkiye İran sınırını büyük ölçüde belirleyen antlaşma hangisidir?
—Kasr-ı Şirin

86-*Osmanlı Devleti İstanbul Antlaşması ile Avusturya’ya karşı kazandığı üstünlüğünü hangi anlaşma ile kaybetmiştir?
—Zitvatorok Ant.

87-***Osmanlı Devleti Batıda en geniş sınırlarına hangi antlaşma ile ulaşmıştır?
—Bucaş Ant.

88-***Osmanlı Devletinin topraklarına toprak kattığı son antlaşma hangisidir?
—Bucaş ant.

89-**Osmanlı dönemindeki en uzun süreli deniz kuşatması hangisidir?
—Girit Adasının kuşatılması(25 yıl)

90-***Osmanlı Devletinin ilk kez toprak kaybettiği antlaşma hangisidir?
—Karlofça Ant.

91-*Türklerin Malazgirt Savaşından itibaren devam eden Avrupa karşısındaki ilerlemesi hangi olayla son bulmuştur?
—Karlofça Ant.

92-***Osmanlı Devletinde Duraklama Döneminin bitip Gerileme Döneminin başlaması hangi olayla gerçekleşmiştir?
—Karlofça Ant.

93-**17.yy’ yeniçerilerin başlattığı isyanlara ne ad verilir?
—Merkez (İstanbul)isyanları

94-**17.yy’da Anadolu’da çıkan iç isyanlara ne ad verilir?
—Celali İsyanları

95**Osmanlıda Modern anlamda ilk bütçeyi yapan kişi kimdir?
—Tahuncu Ahmet paşa

OSMANLI DEVLETİNİN GERİLEME DÖNEMİ

96**-Osmanlıda Lüks ve eğlence dönemi olarak adlandırılan İsrafın arttığı döneme ne ad verilir?
—Lale Devri

97-***Lale devri hangi olayla başlayıp hangi olayla sona erer?
—Pasarofça Antlaşması ile başlar-Patrona Halil isyanı ile sona erer

98-***Halkı Müslüman olup Osmanlıdan ayrılan ilk toprak parçası hangisidir, hangi antlaşma ile ayrılmıştır?
—Kırım-Küçük Kaynarca antlaşması

99-***Osmanlı Devletinin ilk kez Savaş tazminatı ödediği antlaşma hangisidir?
—Küçük Kaynarca Antlaşması

100-***Karadenizin Türk Gölü olmaktan kesin olarak çıkışı hangi antlaşma ile olmuştur?
—Osmanlı Devletinin imzaladığı en ağır anlaşma olan Küçük Kaynarca Antlaşması

101-**Rusya ve Avusturya’nın eski Bizans’ı yeniden canlandırma amacına ne ad verilir?
—Grek Projesi

102-***Osmanlı Devletinde Gerilemenin bitip Yıkılış Döneminin başlaması hangi olayla gerçekleşir?
—Yaş Antlaşması

103-*** Osmanlı Devletinin ilk kez Avrupa’yı örnek alarak ıslahat yaptığı dönem hangisidir?
—Lale Devri

104-***Matbaayı Osmanlıya getiren kişi kimdir? Hangi dönemde getirmiştir?
—İbrahim Müteferrika- Lale Devri

105-***III. Selim Döneminde yapılan ıslahatların genel adı nedir?
—Nizamı Cedid

106-***III. Selim Döneminde Yeniçeri ocağının yanına kurulan Avrupai tarzdaki Nizam-ı Cedid Ocağının masraflarını karşılamak amacıyla kurulan hazinenin adı nedir?
—İrad-ı Cedid

107-*Osmanlı okullarında okutulan ilk yabancı dil hangisidir?
—Fransızca-III. Selim Dönemi

OSMANLI DEVLETİNİN YIKILMA DÖNEMİ
108-*Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik isyanına bağlı olarak Osmanlıyla isyan eden ilk azınlık hangisidir?
—Sırplar

109-***Osmanlı Devletinden ayrılan ilk azınlık hangisidir?
—Rumlar

110-**Boğazların uluslar arası bir sorun haline gelmesi hangi olayla gerçekleşmiştir?
—Hünkâr İskelesi Ant.

111-**Osmanlı Devletinin bir Avrupa devleti sayılması hangi olayla olmuştur?
—Kırım savaşının ardından imzalanan Paris Antlaşması

112-*Osmanlı Devleti tarihindeki ilk dış borcu hangi ülkeden almıştır?
—Kırım Savaşı sırasında-Abdülmecit döneminde-İngiltere’den almıştır

113-**Ermeni sorunu ilk olarak hangi olayla ortaya çıkmıştır?
—Berlin Antlaşması

114-***Osmanlı Devletindeki ilk demokratikleşme hareketi olan ve padişahın otoritesini ilk kez sınırlandıran olay nedir?
—Saned-i İttifak

114-**Yeniçeri Ocağının kaldırılmasına verilen ad nedir?
—Vaka-i Hayriye

115***Yeniçeri ocağı kim tarafından kaldırılmıştır?
—II. Mahmut

116-***Yeniçeri ocağının kaldırılmasın ardından yerine kurulmuştur?
—Asakir-i Mansure-i Muhammediye

118-*Osmanlıda suçluların mallarına el koyarak devletleştirilmesi olayına ne ad verilir?
—Müsadere Usulü

119-**Osmanlıda İlköğretim mecburiyeti hangi hükümdar döneminde getirilmiştir?
—II. Mahmut

120-***Osmanlı Devletinin ilk resmi gazetesinin adı nedir?
—Takvim-i Vekayi

121-*Osmanlı Devletinde Tanzimat fermanıyla başlayıp I.Meşrutiyetin ilanıyla sona eren döneme ne ad verilir?
—Tanzimat Dönemi

122-*Tanzimat fermanı(Gülhane Hattı Hümayunu) hangi hükümdar döneminde ilan edilmiştir?
*Abdülmecit

123-***Osmanlı devletinde ilk kez padişahın kendi gücünün üstünde bir kanun gücünün olduğunu kabul etmesi hangi olayla gerçekleşmiştir?
—Tanzimat Fermanı

124-***Osmanlı Dönemin Avrupai anlamdaki il modern anayasasının adı nedir?
—1876 Kanun-i Esasi(II. Abdülhamit dönemi)

125-***II. Meşrutiyetin ilanının ardından Meşrutiyet yönetimini ortadan kaldırmaya çalışanların çıkardığı ayaklanmanın adı nedir?
—31 Mart Vakası

OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ
126-**Osmanlıda padişahın Tahta çıkarken dağıttığı paraya ve tahta çıkış törenine ne ad verilir?
—Cülüs Bahşişi- Cülüs Töreni

127-**I.Ahmet döneminde en yaşlı hanedan üyesinin tahta geçirilmesi usulüne ne ad verilir?
—Ekberiyet Sistemi

129**-Osmanlıda padişahtan sonraki en yetkili devlet adamı kimdir?
—Sadrazam(Vezir-i Azam)(Günümüzdeki başbakanı karşılar)

130-**Padişah sefere çıkmadığında Sadrazam hangi ünvanla sefere çıkardı?
—Serdar-ı Ekrem

****önemli****
Nişancı: Ülke içi ve dışı yapılacak yazışmaları yapar. Padişahın tuğrasını(imzasını)kullanır
Kazasker: Günümüzdeki Milli Eğitim Bakanı ve Adalet Bakanının yaptığı işi yapardı. Müderrislerin ve kadıların atamasını yapardı
Defterdar: Günümüzdeki Maliye Bakanının yaptığı işi yapardı. Osmanlı bütçesini hazırlardı.
Şeyhülİslam: Günümüzdeki Diyanet İşleri Başkanının yaptığı işi yapardı. Fetva verirdi

131-***Müslüman halkın tarım ürünlerinden onda bir oranında alınan verginin adı nedir?
—Öşür(aşar)

132-***Gayri Müslim(Müslüman olmayan) erkek halktan askere gitmedikleri için alınan vergiye ne ad verilirdi?
—Cizye

133-***Gayri Müslim halkın toprak gelirlerinden alınan verginin adı nedir?
—Haraç

134**Osmanlı Devletinin para birimi nedir?
—Akçe

135-***Avrupalı devletlerin Osmanlıdan alacaklarını almak amacıyla kurulan idarenin adı nedir?
—Duyun-u Umumiye (Genel Borçlar İdaresi)1881

136-***Padişaha bağlı maaşlı askerler olan Kapıkulu askerlerine verilen maaşa ne ad verilir?
—Ulufe

137-**Osmanlı Halkından olan insanlara ne ad verilirdi?
—Reaya

*Kitab-ı Bahriye-Piri Reis: Denizcilik kitabı
*Mirat-ül Memalik( Memleketlerin Aynası)-Seyit Ali Reis: Çeşitli ülkeleri tanıtır.
*Cihannüma( Dünya Coğrafyası)-Kâtip Çelebi
*Seyahatname(Gezi notları)-Evliya Çelebi

138-***Osmanlı Devletinden ayrılan Son balkan devleti hangisidir, hangi olayla ayrılmıştır?
—Arnavutluk-I.Balkan Savaşı

139-**I.Dünya Savaşı sırasında Osmanlıya sığınan Goben ve Breslsv gemileri Osmanlıya katıldıktan sonra hangi isimleri aşmıştır?
—Yavuz-Midilli

140-***Çanakkale Savaşı sırasında Boğaza mayın döşeyerek savaşın kazanılmasında büyük rol oynayan geminin adı nedir?
—Nusret Mayın Gemisi

141-*Rusya I.Dünya Savaşından hangi antlaşma ile çekilmiştir?
-1918 Brest Littowsk

I.Dünya Savaşının Ardından İmzalanan Antlaşmalar
*Almanya-Versay Ant. *Avusturya-Sen Jermen Ant . *Macaristan-Triyanon Ant. *Bulgaristan- Nöyyi Ant. *Osmanlı- Sevr Ant.

**Not: 1878 yılında Rusya ile imzalanan Ayestefanos Antlaşması ve 1920 İtilaf devletleriyle imzalanan Sevr Antlaşmaları Uygulanamamaları bakımından benzerlik gösterir.

142-***Osmanlı Devletine fiilen son erdiren Olay nedir?
—Mondros Ateşkes antlaşması

143-**Kurtuluş Savaşının ilk işareti olan ilk kurşunu sıkan Hukuk-u Beşer Gazetesi başyazarı kimdir?
—Hasan Tahsin

144-***Düşman işgaline karşı halkın kendi bölgesini kurtarmak amacıyla kurduğu düzensiz birliklerin genel adı nedir?
—Kuva-yi Milliye

145-İzmirlin işgaline nerede karar verilmiştir?
—Paris Barış Konferansı

146-**M.Kemal Samsuna gönderilirken hangi rütbe ve ünvanla gönderilmiştir?
—9.Ordu Müfettişi

147-****Kurtuluş Savaşının amaç Yöntem ve gerekçesi ilk kez nerede belirlenmiştir?
—Amasya genelgesi

148-İlk kez milli egemenliğe dayanan yönetimden nerede bahsedilmiştir?
—Amasya Genelgesi

149-*Temsil Kurulu nerede oluşturulmuştur?
—Erzurum Kongresi

150-**“Vatan bir bütündür parçalanamaz” ilkesi ilk kez nerede ilan edilmiştir?
—Erzurum Kongresi

151-****Amaç, yöntem ve toplanış bakımından bölgesel alınan karalar bakımından ulusal olan kongre hangisidir?
—Erzurum Kongresi

152-***Manda ve himaye fikri ilk kez nerede reddedilmiştir?
—Erzurum Kongresi

153-***Ülke genelinde bölgesel kurtuluş çaresi arayan cemiyetler nerede, hangi ad altında birleştirilmiştir?
—Sivas Kongresi- Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

154-**İstanbul Hükümeti Temsil Heyetinin hukuki varlığını hangi olayla tanımış oldu?
—Amasya görüşmeleri

155-****Son Osmanlı Mebusan Meclisinin içinde yer alan milli mücadelenin düşüncelerini temsil eden Misak-ı Millinin ilanını sağlayan grubun adı nedir?
—Felah-ı Vatan

156-**İtilaf Devletlerince istanbulun fethine yol açan olay nedir?
—Misak-ı Millinin ilanı

157-TBMM Hangi tarihte açılmıştır?
—23 Nisan 1920

158-****TBMM’nin açılmasından sonra 1921 yılında kabul edilen yeni Türk Devletinin ilk anayasasının adı nedir?
—Teşkilat-ı Esasiye

159-***TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaları bastırmak amacıyla çıkartılan kanunun adı nedir?
—Hiyanet-i Vataniye (Vatana İhanet) Kanunu

160-***Kurtuluş Savaşında Doğu Cephesinde kiminle savaşılmıştır, Bu cephe hangi antlaşma ile kapanmıştır?
—Ermenilerle-Gümrü Antlaşması

161-****TBMM’nin uluslar arası alanda kazandığı ilk askeri ve siyasi başarısı hangi cephede hangi antlaşma ile kazanılmıştır?
—Doğu Cephesi-Gümrü Antlaşması

162-**Berlin Antlaşması ile ortaya çıkan Ermeni sorunu hangi antlaşma ile sona ermiştir?
—Gümrü Antlaşması

163-**Kurtuluş Savaşında Güney Cephesinde hangi devlet ile savaşılmıştır, bu cephe hangi antlaşma ile kapanmıştır?
—Fransa- Ankara Antlaşması

164-***Düzenli birliklerin savaşmadığı tek cephe hangisidir?
—Güney Cephesi

165-**Kurtuluş Savaşında Batı Cephesinde hangi devletle savaşılmıştır?
—Yunanistan

166-**Düzenli Orduların Batı Cephesinde kazandığı ilk zafer hangisidir?
—I.İnönü Zaferi

***Batı Cephesi en uzun süre açık kalan cephedir.

167-**Servin Geçersizliği uluslar arsı alanda ilk kez nerede kabul edilmiştir?
—Gümrü Antlaşması

168-***Misak-ı Milliyi ve yeni Türk Devletini tanıyan ilk Avrupa devleti hangisidir hangi antlaşma ile?
—Rusya-Moskova Antlaşması

168-***Misak-ı Milli sınırlarından verilen ilk taviz neresidir, hangi antlaşma ile verilmiştir?
—Batum-Moskova Antlaşması(Gürcistana verildi)

169-**İtilaf Devletleri TBMM’nin hukuki varlığını ilk kez nerede kabul etmiştir?
—Londra Konferansı

170-****Batı Cephesinde kaybedilen tek savaş hangisidir?
—Kütahya-Eskişehir Savaşları

171-*M.Kemal’e Meclisin tüm yetkileriyle birlikte Başkomutanlık görevinin verilmesi hangi savaştan sonra hangi savaştan önce verilmiştir?
—Kütahya-Eskişehir Savaşlarından sonra; Sakarya Meydan Muharebesinden önce

172-****Sakarya Meydan Muharebesinden önce Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yayınlanan emirlere ne ad verilir?
—Tekâlif-i Milliye Emirleri

173-*1693 Viyana bozgunundan beri devam eden Türk gerileyişi hangi olayla son buldu?
—Sakarya Meydan Muharebesi

174-****TBMM tarafından M.Kemale Mareşallik rütbesi ve Gazilik ünvanı hangi olayın ardından verilmiştir?
—Sakarya Meydan Muharebesi

175-*Hangi Savaşın ardından Türkler saldırıya Yunanlılar savunmaya geçmiştir?
—Sakarya Meydan Savaşı

176-**Doğu sınırımız hangi antlaşma ile kesinlik kazanmıştır?
—Kars Antlaşması (Ermenistan-Gürcistan-Azerbeycanla imzalandı)

177-**Misak-ı Milliyi tanıyan ilk İtilaf Devleti hangisidir?
—Fransa (Ankara Antlaşması ile)

178***-İstanbul. Boğazlar ve Doğu Trakya hangi antlaşma ile savaşmadan TBMM YE bırakılmıştır?
—Mudanya Ateşkes Antlaşması

179-**Kurtuluş Savaşının silahlı mücadelesini Sona erdiren ve diplomatik aşamasını başlatan antlaşma hangisidir?
—Mudanya Ateşkes Antlaşması

180-***Kurtuluş Savaşının son savaşı hangisidir?
—Başkomutanlık Meydan Muharebesi

181-*** Mondros Ateşkes Antlaşması ile fiilen Osmanlı devleti hangi olayla hukuken sona ermiştir?
—Mudanya Ateşkes Antlaşması

182-***Son Osmanlı Halifesi Kimdir?
—Abdülmecit Efendi

183-***Son Osmanlı Padişahı kimdir?
—VI. Mehmet (Vahdettin)

184-***Kapitülasyonlar kesin olarak nerede kaldırılmıştır?
—Lozan Barış Antlaşması

185-**İtilaf Devletleri Misak-ı Milliyi ve yeni Türk devletinin hukuki varlığını hangi antlaşma ile kabul etmiştir?
—Lozan Barış Antlaşması

186-**Boğazlar sorunu kesin olarak nerede çözüme kavuşmuştur?
—Montrö Boğazlar Sözleşmesi

187-**Laikliğe geçişin ilk aşaması nedir?
—Saltanatın kaldırılması

188-Türkiye Cumhuriyetinin ilk Cumhurbaşkanı kimdir?
—M.Kemal Paşa

189-***Cumhuriyet döneminin ilk başbakanı kimdir?
—İsmet (İnönü)Paşa

190-****Cumhuriyet döneminin ilk meclis başkanı kimdir?
—Fethi (Okyar) bey

191-***Mudanya Ateşkesini ve Lozan Barış Antlaşmasını TBMM adına kim imzalamıştır?
—İsmet İnönü

192-*Hangi inkılâp ile ümmetçilik fikri ortadan kalkmıştır?
—Halifeliğin Kaldırılması

193-**Cumhuriyet döneminin ilk partisi hangisidir?
—Cumhuriyet Halk Partisi

194-***Çok Partili hayata geçmek amacıyla kurulan ilk parti hangisidir, hangi olayla kapatılmıştır?
—Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası- Şeyh Sait İsyanı

195*-M.Kemal döneminde çok partili hayata geçme denemeleri hangi partinin kapatılmasıyla sona ermiştir?
—Serbest Cumhuriyet Fırkası

196-**Şeyh Sait isyanının ardından ortaya çıkan karışıklıkları önlemek amacıyla hangi kanun çıkarılmıştır?
—Takrir-i Sükûn Kanunu

197-*17 Şubat 1926 da kabul edilen Medeni Kanun hangi ülkeden alınmıştır?
—İsviçre

198-****Eğitim öğretideki ikiliği ortadan kaldırılıp birliği sağlanması hangi kanunla gerçekleşmiştir?
—Tevhid-i Tedrisat Kanunu

199-*Türk dilini araştırmak ve geliştirmek amacıyla kurulan kuruluşun adı nedir?
—Türk Dil Kurumu

200****-Türk Dil Kurumunun Ve Türk Tarih kurumunun kurulması Atatürk ilkelerinden hangisi ile doğrudan ilgilidir?
—Milliyetçilik İlkesi

201-***Milli Ekonomiyi kurma ve Milli ekonomik hedeflerin belirlenmesi nerede gerçekleşmiştir?
—İzmir İktisat Kongresi

202-****Atatürk’ün Ekonomi siyasetini açıklayan ilkesi hangisidir?
—Devletçilik

203-***Türk karasularında yolcu ve yük taşıma işi hakkını yalnızca Türk gemilere veren kanunun adı nedir?
—Kabotaj Kanunu(1 Temmuz 1926)

204-**Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı hangi yıl verilmiştir?
—1934

205-**İtalya ve Almanya’nın tehdidine karşı Türkiye –Yunanistan-Romanya-Yugoslavya arsında imzalanan antlaşma hangisidir?
—Balkan Antantı

206-İtalya’nın akdenizdeki saldırgan tutumuna karşı Türkiye- İran-Irak –Afganistan arsında imzalanan antlaşma hangisidir?
—Sadabat Paktı

207-Atatürk ün taviz vermediği iki ilkesi hangileridir?
—Cumhuriyetçilik-Laiklik

ATATÜRK’ÜN ALTI İLKESİ

MİLLİYETÇİLİK: Ait olduğu milletin varlığını sürdürmek onu yüceltmek anlamına gelir

HALKÇILIK: Millet içindeki çeşitli insan gruplarının çıkarına ve yararına bir siyaset izlenmesi, halkın kendi kendini yönetmeye alıştırılması demektir.

DEVLETÇİLİK: Bir ekonomi politikasıdır. Temel anlamıyla devletin ekonominin içine girmesi anlamına gelir.

LAİKLİK: Devlet yönetiminde hukuk kurallarının dine değil akla ve bilme dayandırılmasıdır. Kısaca din ve devlet işlerinin ayrı yürütülmesidir.

CUMHURİYETÇİLİK: Halkın kendini yönetecek kişileri kendinin seçmesi kısaca halkın kendi kendini yönetmesi anlamına gelir

İNKILÂPÇILIK: Toplumdaki kurumları yeniliklere açık tutmaktır. Çağın gerisinde kalmamak için dünyadaki değişimleri yakından takip etmektir.

 
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.