Kategori arşivi: Anayasa

Başbakan Ve Bakanlar Kurulu

Bakanlar Kurulu, yürütmenin siyasal bakımdan sorumlu olan, dolayısıyla yürütme yetkisini fiilen kullanan organdır.

1) BAKANLAR KURULU

Kuruluşu

*Bakanlar kurulu Başbakan ve bakanlardan kurulur.

*Başbakan, Cumhurbaşkanınca TBMM üyeleri arasından atanır.

*Bakanlar, TBMM üyeleri veya milletvekili seçilme yeterliğine sahip olanlar arasından Başbakanca seçilir ve Cumhurbaş­kanınca atanır.

*Gerektiğinde Başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanın­ca görevlerine son verilir. Okumaya devam et

Anayasa Mahkemesi Kimleri Yüce Divan Sıfatıyla Yargılar?

Anayasa Mahkemesi Kimleri Yüce Divan Sıfatıyla Yargılar?

Cumhurbaşkanı,

Bakanlar Kurulu üyeleri,

Anayasa Mahkemesi,

Yargıtay,

Danıştay,

Askeri Yargıtay,

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve üyeleri,

Cumhuriyet Başsavcıları,

Cumhuriyet Başsavcıvekili,

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu,

Sayıştay Başkan ve üyeleri

görevleriyle ilgili işledikleri suçlardan dolayı Yüce Divan tarafından yargılanırlar.

Bu yargılamayı Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi yapar.

 

Kpss Anayasa İlgili Önemli Noktalar

TBMM’ nin İdareyi Denetleme Yolları

SORU: Başbakan veya bakanlardan bilgi istemekten ibarettir. Soru önergesi sadece 1 milletvekili tarafından yazılı olarak verilir.

MECLİS ARAŞTIRMASI: Belli bir konuda bilgi edinmek için hükümet, siyasi parti grupları veya en az 20 milletvekili tarafından istenir. Sonucunda gensoru önergesi verilir.

GENEL GÖRÜŞME: Toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun TBMM Genel Kurulunda görüşülmesidir. Hükümet, siyasi parti grupları veya en az 20 milletvekili tarafından önergeyle istenebilir.

MECLİS SORUŞTURMASI: Başbakan veya bakanların görevleriyle ilgili Cezai Sorumluluklarının araştırılmasını sağlayan bir denetim aracıdır. TBMM üye tam sayısının en az 110u ile verilebilir. Eski başbakan ve bakanlar hakkında da açılabilir.

GENSORU: Bakanlar Kurulunun genel siyasetini veya bir bakanın kendi bakanlığında izlediği politika ve etkinlikleri kapsar. Hükümetin veya bir bakanın SİYASAL SORUMLULUÐUNA yol açar. Bakanlar Kurulu veya bir bakanın bakanlığının düşürülmesi için TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun sadece güvensizlik oyları sayılır.

TBMM üyeleri arasında boşalan koltuk sayısı üye tam sayısının 5ine ulaşması durumunda ara seçim yapılır.

İki genel seçim arasında boşalan milletvekilleri için yapılan seçime ara seçim denir.

Yasama ve Yürütme kuvvetlerinin yürütme organlarında birleşmesi Meclis Hükümeti sisteminde görülür.

Şu Kişiler Oy Kullanamaz : Askeri öğrenciler

Ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler

Silâhaltında bulunan er ve erbaşlar

18 yaşından küçük vataşlar

Türk vataşı olmayanlar

Kanuna göre kısıtlılar

Demokratik ülkelerde oy verme gizli oy sayımı açık yapılır.
Cumhurbaşkanı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerinin tamamını kendisi atar.

Askeri Yargıtay asker kişilerin kanunla gösterilen belli davalarına ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.

Askeri Mahkemelerde verilen karar ve hükümlerin son inceleme mercii Askeri Yargıtaydır.

Bakanlar Kurulunun yapacağı işleri gösteren hükümet programı Bakanlar Kurulunun kuruluşundan en geç 1 hafta içinde Başbakan veya bir bakan tarafından TBMMde okunur ve güvenoyuna sunulur.

Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması ve milletvekilliğinin düşürülmesi kararlarına karşı TBMM üyeleri Anayasa Mahkemesine Başvurabilir.

Milletvekilinin kesin hüküm giymesi durumunda milletvekilliği TBMM Genel Kurulunun kararına gerek kalmadan bu durumun TBMM Genel Kuruluna bildirilmesi üzerine kendiliğinden düşer.

OLAÐAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME:

Bakanlar Kurulu çıkarır.

TBMMnin yetki vermesi gerekir.

Anayasa yargısına tabidir.

Yetki Kanununda çıkarılacak kararnamenin amacı, kapsamı, ilkeleri, kullanım süresi gösterilir.

OLAÐANÜSTÜ KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME:

Cumhurbaşkanı başkanlığındaki Bakanlar Kurulunca çıkarılır.

Yetki kanuna gerek yoktur.

Yargıya tabi değildir.

Bakanlar Kuruluna KHK(Kanun Hükmünde Kararname) çıkarma yetkisi ilk kez 1961 anayasasıyla düzenlenmiştir.

HSYK Türk anayasa tarihinde ilk kez Yüksek Hâkimler Kurulu adıyla kurulmuştur. Bu kurul ilk kez 1924 Anayasası 1937 yılında yapılan değişiklikle kuruldu.

Milli Egemenlik ilkesi ilk kez 1921 Anayasasıyla kabul edildi.

Atatürkün ilkeleri ilk kez 1924 Anayasasında 1937de yapılan değişikliklerle anayasal ilkeler haline getirilmiştir.

Bölge Teşkilatlanması Bakanlar Kurulu kararı ile gerçekleştirilir.

Kanun Hükmünde Kararname Nedir

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME CIKARMA YETKİSİ:

Yetki Bakımından:KHK çıkarma yetkisi Bakanlar Kuruluna aittir.
Olağanüstü hal ve sıkıyönetim KHK lerinde yetki ise cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan bakanlar kuruluna aittir.

Yetki kanunu bakımından:

Bakanlar Kurulu kendiliğinden KHK çıkaramaz. TBMM nin bir yetki kanunu çıkarması gerekir. Ancak ohal ve sıkıyönetim dönemlerinde yetki kanununa gerek olmadan KHK çıkartılabilir.

Yetki Kanunun içeriği:
1.Konusu
2.Amacı
3.Kapsamı
4.İlkeleri
5.Süresi açıkça belirtilmelidir.
6.Birden fazla KHK çıkarılabilip çıkarılamayacağı belirtilmelidir.

KHK lerin çıkarma yetkisinin sona ermesi:
1.Yetki kanunun belirlediği sürenin dolması.
2.Yeni bir kanunla yetki kanununun yürürlükten kalkması
3.Yetki kanununda belirlenen sayıda KHK çıkarılması
Ancak Bakanlar kurulunun istifası, Bakanlar kurulunun Gensoru ile düşürülmesi, Yasama döneminin bitmesi durumlarında yetki sona ermez.

Konu bakımından:
KHK lerde temel haklar ,kişi hakları ve ödevleri ve siyasi hak ve ödevler düzenlenemez .KHK ile bakanlar kuruluna bütçe değişiklik yetkisi verilemez.
Ohal ve sıkıyönetim bunun istisnalarıdır.

Denetim bakımından:
KHK yargısal denetimi Anayasa mahkemesi tarafından yapılır.
Ohal ve sıkıyönetim KHK hakkında Anayasaya aykırılık iddiasıyla Anayasa mahkemesine dava açılamaz.
Şekil ve usul bakımından:
KHK resmi gazetede yayınlandıkları gün yürürlüğe girerler.
Ancak yürürlük tarihi daha sonraki bir tarihte gösterilebilir. Kararnameler RG de yayınlandıkları gün TBMM ye sunulurlar sunulmazsa aynı gün yürürlükten kalkarlar. TBMM tarafından reddedilen KHK ise ret kararının RG de yayınlandığı tarihte yayından kalkarlar.
Savaş hali ilanı ve silahlı kuvvetlerin kullanılmasına izin verme:
M.92.Savaş hali ilanına ve TSK nın yabancı ülkelere gönderilmesine ve yabancı devlet silahlı kuvvetlerinin Türkiye’de bulunmasına TBMM karar verir.
TBMM tatilde veya ara vermede iken ülkenin ani silahlı saldırıya uğraması durumunda TSK nın kullanılmasına Cumhurbaşkanı da karar verir

Anayasalarımız

HAZIRLAYAN: Derya DEMİR

Online KPSS Sayfa ADMİN’İ

ANAYASALARIMIZ
1-SENED-İ İTTİFAK(1808)
– AMAÇ:merkezi otoriteden bağımsız hareket etmeye başlayan ayanları devlet denetimi altına almaktır.
– Maddeler:
– Ayanlar bulundukları bölgelerde devlet adına vergi ve asker toplayabilecekti.
– Sened-i ittifakla Osmanlı devleti ayanların hukuki varlığını tanımıştır.

– Padişah ilk kez Okumaya devam et